Nyhedsbrev Grundejerforeningen Ankeret December 2021

Nyhedsbrev Grundejerforeningen Ankeret December 2021

Det blev i marts måned besluttet at udsætte grundejerforeningens generalforsamling på grund af covid 19-forsamlingsforbudet.

På grund af forskellige forhold er det beklageligvis ikke lykkedes at gennemføre generalforsamlingen, så bestyrelsen fortsætter som om de planlagte valg blev gennemført (dvs. de, der var på valg i 2021, fortsætter til generalforsamlingen 2023).

Derfor dette nyhedsbrev til foreningens medlemmer.

I forbindelse med diskussionerne og protesterne mod en tredje institution på Saxtorphsvej er det endt med, at Københavns kommune holder fast i at bygge den planlagte institution. Vi har sammen med de omkringliggende grundejerforeninger (Kanthusene og Valby Vænge) haft møder med politikerne på Københavns Rådhus, men til ingen nytte. Vi har sammen med de andre grundejerforeninger klaget til Planklagenævnet over den tredje institution, idet vi ikke mener, der er taget hensyn til støj og trafik i projektet. Klagen er under behandling, men desværre ikke med opsættende effekt på projektet. Det eneste resultat, der er kommet ud af vore protester, er, at forvaltningen i det nye buget for kommunen (2022-2023) vil ændre grundejerforeningens veje fra at være private fællesveje til at være kommunale veje. Det er endnu uklart hvad ændringen medfører for medlemmerne, men baseret på andre sådanne vejovertagelser i kommunen forventer vi følgende:

  1. Kommunen overtager forpligtelserne til vedligeholdelse af veje og fortove.
  2. Kommunen overtager glatførebekæmpelsen for vejene.
  3. Kommunen vil frit kunne indføre parkeringsrestriktioner på vore veje.

Ovenstående punkt 1 og punkt 2 vil betyde, at grundejerforeningens arbejde og udgifter vil blive reduceret og at formålsparagraffen i vore vedtægter vil skulle omformuleres. Punkt 1 og 2 vil således betyde at medlemmerne sparer penge, dette skal så holdes op mod ulemperne og udgifterne ved punkt 3 (såfremt der gennemføres restriktioner). Det er desværre sådan, at vi ikke selv har indflydelse på hvad kommunen vælger, så vi må bare se hvad fremtiden bringer.

Vores grundejerforening har primært været et vejlaug, så hvis (når) kommunens overtagelse gennemføres, er der ikke længere behov for et sådant vejlaug. Imidlertid er der på alle foreningens parceller tinglyst medlemspligt af Grundejerforeningen Ankeret, så det er bestyrelsens forslag, at grundejerforeningen fortsætter til varetagelse af beboernes fælles interesser. Så snart vi har mere konkret viden om kommunens planer, vil vi kunne diskutere mulighederne på en generalforsamling.

Indtil videre fortsætter foreningen uændret. Dog har vi sat vejprojekter herunder renovering af parkeringspladsen ved Brohaven i bero. Det betyder at kontingentet for 2021 ikke ændres (opkrævning er udsendt). Heldigvis har de fleste medlemmer betalt.

Snerydningen (saltningen af kørebanen) fortsætter vinteren 2021/2022.

Forhåbentlig kan vi holde generalforsamling i 2022, og her vil interessante emner være:

  1. Hvad skal der ske med foreningens formue?
  2. Opsigelse af snerydningsaftale.
  3. Forhåbentlig mere information om Kommunens hensigter.
  4. Fremtidigt kontingent- det bliver formentlig billigere allerede fra 2022.
For fremover at lette udsendelse af materiale til foreningens medlemmer bedes alle sende en mail til medlem@gf-ankeret.dk med angivelse af navn og adresse. Foreningen vil så kommunikere via e-mail i det omfang det er praktisk muligt.

Husk at det er grundejerens pligt at sikre fortovet mod sne og is så øvrige beboere uden problemer kan passere din matrikel.

Foreningens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

På bestyrelsens vegne

Jørn Jensen, formand, OBV 18, mail: formand@gf-ankeret.dk

PS: Dette nyhedsbrev bliver omdelt.