Vedrørende Generalforsamling 2021

Valby 24/3-2021
www.gf-ankeret.dk

Ifølge foreningens vedtægter skal vi afholde generalforsamling senest d 30 april, men på grund af det eksisterende forsamlingsforbud har bestyrelsen valgt at udskyde generalforsamlingen til det igen bliver muligt at mødes fysisk.

I mellemtiden vil alle medlemmer af grundejerforeningen kunne stille spørgsmål og fremsende forslag til bestyrelsen, og disse vil vi forsøge at behandle løbende.

Der er pt følgende emner under behandling i bestyrelsen:

  1. Forslag om opsættelse af en hjertestarter centralt i foreningen.
  2. Forslag om renovering af parkeringspladsen ved Brohaven.
  3. Forslag om modernisering af kommunikationen i foreningen. Det forslås at ændre vedtægterne så det bliver muligt at indkalde til generalforsamling pr e-mail. Dette kræver at medlemmerne frivilligt oplyser e-mail til bestyrelsen, formentlig via hjemmesiden. Ordningen vil være frivillig, men det vil lette udsendelsen af information m.v. Bestyrelsen arbejder på en detail løsning.
  4. Vi har protesteret mod institutionsbyggeriet på Saxtorphsvej sammen med de omliggende grundejerforeninger. Vi mener ikke der er behov for flere institutionspladser i vores område, vi mister et værdifuldt grønt område og der er ikke udarbejdet en løsning på de trafikale problemer.
  5. Vi har i forbindelse med borgerhøringen noteret os, at grundejerforeningen Lyset (Byggeforeningshusene Carl Langes vej, Steenbergsvej m.v.) går ind for udvidelse af gul parkeringszone, og at Teknik og Miljøforvaltningen har modtaget forslag fra Lyset herom. T&M er ikke afvisende, men det kræver politisk flertal. Hvis forslaget gennemføres vil vi formentlig blive en del af denne zone, med krav om beboerlicens og afgift for gadeparkering. Vi kan næppe gøre andet end at vente og se hvad der sker.

Venlig hilsen

Jørn Jensen, formand OBV 18, mail formand@gf-ankeret.dk.


Regnskab og budget findes her.